Tradicionalna Božićna zabava
I ovu godinu smo se okupili da veselo dočekamo Djedicu, snješka i malene vilenjake. U ugodnom dr...Readmore
Tjedan Bračkih Pupoljaka 2015
Ne postoje riječi kojima se možemo dovoljno zahvaliti svima skupa. ...Readmore
Posjet Eko Zelenko
AKTIVA BRAČ SA ZELENKOM I BRAČKIM PUPOLJCIMA PRIPREMA HUMANITARNI ZELENI PROJEKT! ...Readmore
"Hrvatska volontira 2015"
Brački pupoljci imaju novo ruho! ♥ ...Readmore
 • Tradicionalna Božićna zabava

  I ovu godinu smo se okupili da ve...

 • Tjedan Bračkih Pupoljaka 2015

  Ne postoje riječi kojima se mož...

 • Posjet Eko Zelenko

  AKTIVA BRAČ SA ZELENKOM I BRAČK...

 • "Hrvatska volontira 2015"

  Brački pupoljci imaju novo ruho!...

Želite donirati?

Kontakt

Udruga roditelja djece s teškocama u razvoju
"Bracki pupoljci"

Put kapelica 4
21400 Supetar
OTOK BRAC

Broj udruge: +385 (0)95 907 95 20

o nama

Udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju "Brački pupoljci" osnovana je 21.03.2010. godine.

Ideja osnivanja Udruge potekla je od činjenice da djeca s teškoćama u razvoju nisu imala gotovo nikakvu mrežu podrške na otoku Braču.

Udruga je osnovana s ciljem unapređivanja kvalitete života, medicinske i socijalne zaštite djece s teškoćama u razvoju i njihovih roditelja.

Svrha udruge je okupljanje i organiziranje roditelja djece s teškoćama u razvoju i drugih osoba koje imaju i žele pridonijeti podizanju kvalitete života djece.

Udruga nastoji ostvariti svoje ciljeve kroz sljedeće djelatnosti:

- Uspostavljanje i održavanje suradnje s roditeljima djece s teškoćama u razvoju, stručnim osobama, institucijama i udrugama u zemlji i inozemstvu

- Informiranje članstva i javnosti o problemima djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji

- Razvoj mreže podrške

- Poticanje edukacije i stručnog usavršavanja osoba koje rade s djecom s teškoćama u razvoju

- Poticanje razvoja potrebnih ustanova (primjerice dječjih vrtića, obrazovnih i radnih ustanova s prilagođenim programima, zdravstvenih ustanova i sl...)

- Organiziranje programa za djecu s teškoćama u razvoju u suradnji sa stručnjacima (kulturne i sportske aktivnosti, igraonice i sl...)

- Izdavačku djelatnost u skladu s ciljevima i zadacima udruge

- Prikupljanje i raspodjelom humanitarne pomoći

- Radovi na ostalim zadacima u cilju poboljšanja i razvoja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji 

Na temelju Zakona o udrugama ("Narodne novine" br. 88/01) na Skupštini Udruge roditelja djece s teškoćama u razvoju "BRAČKI PUPOLJCI" održanoj 21.03.2009. godine donesen je

STATUT

OSNOVNE ODREDBEČlanak 1.

Udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju "Brački pupoljci" ( u daljnjem tekstu: Udruga) je udruga s ciljem unapređivanja kvalitete života, medicinske i socijalne zaštite djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.
Puni naziv Udruge glasi: Udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju "Brački pupoljci".
Skraćeni je naziv Udruge:  "Brački pupoljci".
Sjedište Udruge je u Supetru, a Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.
Engleski naziv Udruge glasi: "Brački pupoljci" association of parents of children with special needs.

Članak 2.

Udruga ima pečat okruglog oblika, promjera 35 mm. U sredini pečata je obris otoka Brača i cvijet kapare koji predstavlja brački pupoljak, iznad lika piše BRAČKI PUPOLJCI, a ispod UDRUGA RODITELJA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU - BRAČ.
Znak Udruge je cvijet kapare - Brački pupoljak.

Članak 3.

Svrha Udruge je okupljanje i organiziranje roditelja djece s teškoćama u razvoju i drugih osoba koje mogu i žele pridonijeti podizanju kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

Članak 4.

Rad Udruge je javan. Javnost rada ostvaruje se javnim djelovanjem svih organa Udruge, obaviještavanjem putem sredstava javnog priopćavanja i na druge načine podobne za pravodobno i objektivno obaviještavanje o djelovanju Udruge, kako članstva tako i ostalih zainteresiranih osoba.

Članak 5.

Udrugu predstavljaju i zastupaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik Udruge.

DJELATNOST UDRUGE

Članak 6.

Udruga nastoji ostvariti svoje ciljeve kroz slijedeće djelatnosti:      
-         uspostavljanje i održavanje suradnje s roditeljima djece s teškoćama u razvoju, stručnim osobama, institucijama i udrugama u zemlji i inozemstvu;
-         informiranje članstva i javnosti o problemima djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji;
-         razvoj mreže podrške djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima
-         poticanje edukacije i stručnog usavršavanja osoba koje rade s djecom s teškoćama u razvoju;
-         poticanje razvoja potrebnih ustanova ( primjerice dječjih vrtića, obrazovnih i radnih ustanova s prilagođenim programima, integracijskih ustanova, zdravstvenih ustanova i sl. );
-         organiziranje stručnih skupova, savjetovanja, seminara i sl.;
-         organiziranje programa za djecu s teškoćama u razvoju u suradnji sa stručnjacima ( kulturne i sportske aktivnosti, igraonice i sl. );
-         izdavačku djelatnost u skladu s ciljevima i zadacima Udruge ( informacije, suradnja na prijevodima stručne literature i sl. );
-         prikupljanjem i raspodjelom humanitarne pomoći;
-         radom na ostalim zadacima u cilju poboljšanja i razvoja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

Članak 7.

Udruga razvija svoju djelatnost kao jedinstvena organizacija.


ČLANSTVO


Članak 8.

Članom Udruge može postati svaka fizička osoba, domaća ili strana, koja prihvaća Statut i Etički kodeks Udruge i daje svoj doprinos ostvarivanju ciljeva i zadataka navedenih u ovom Statutu.
Članovi Udruge su redovni članovi, članovi prijatelji, počasni i nominalni.
Redovnim članom može postati osoba koja u užoj obitelji ima dijete s teškoćama u razvoju kao što je dijete sa cerebralnom paralizom, mentalnom retardacijom, autizmom i drugim teškoćama u razvoju.
Članom prijateljem može postati svaka osoba koja želi sudjelovati u radu i promicanju interesa Udruge.
Počasnim članom postaje osoba osobito zaslužna za promicanje ideja i aktivnosti Udruge, a bira se na prijedlog Upravnog odbora i uz suglasnost Skupštine.
Nominalni članovi Udruge su djeca redovnih članova Udruge koja imaju teškoće u razvoju.
Primanje u članstvo inicira se ispunjavanjem pristupnice, a o primanju odlučuje Upravni odbor.

Članak 9.

Članovi Udruge imaju pravo i obvezu:
-         da svojim radom doprinose ostvarivanju programa i zadataka Udruge;
-         da uredno plaćaju članarinu za pokriće troškova i obveza Udruge;
-         da sudjeluju u radu i da biraju i budu birani u sva tijela Udruge;
-         da poštuju privatnost svakog člana Udruge.

Članak 10.

Članstvo u Udruzi prestaje:
-         istupom po osobnoj želji
-         isključenjem odlukom Upravnog odbora ukoliko član ne izvršava svoje obveze ili djeluje suprotno interesima Udruge ili ako teže povrijedi Etički kodeks Udruge
-         neplaćanjem članarine duljim od šest mjeseci
-         prestankom rada Udruge
Odluku o isključenju donosi Upravni odbor. Protiv odluke o isključenju može se podnijeti pismeni prigovor Skupštini Udruge u roku od 30 dana od primitka odluke.
Odluka Skupštine je konačna.


ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE


Članak 11.

Skupština je najviši organ Udruge a čine ju svi redovni članovi Udruge.
Skupštinu saziva Upravni odbor prema potrebi a najmanje jednom godišnje.
Izvanrednu sjednicu Skupštine može sazvati Upravni odbor, Nadzorni odbor ili 30% članova.

Članak 12.

Skupština zasjeda i pravovaljano donosi odluke ako joj prisustvuje najmanje trećina članova.
Za odluku o donošenju Statuta, izmjeni Statuta i prestanku rada Udruge potrebna je nadpolovična većina glasova svih članova. Za sve ostale odluke dovoljna je nadpolovična većina prisutnih.
Radom Skupštine rukovodi Upravni odbor, koje na godišnjoj Skupštini podnosi izvješće o radu i poslovanju, te predlaže smjernice rada za iduće razdoblje.

Članak 13.

Skupština raspravlja i donosi odluke o svim pitanjima koja se odnose na ostvarivanje programa i zadataka Udruge a posebno:
-         donošenju, izmjenama i dopunama Statuta Udruge i pravilnika
-         planu i programu Udruge
-         visini i načinu plaćanja članarine
-         donošenju financijskog plana i usvajanju završnog računa
-         biranju i razrješenju članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora
-         biranju i razrješenju predsjednika, dopredsjednika i tajnika Udruge i predsjednika Nadzornog odbora

Članak 14.

Skupština može razriješiti članove Upravnog odbora i Nadzornog odbora prije isteka mandata na koji su izabrani zbog neaktivnosti tih tijela ili neodržavanja sjednica i to u cijelosti ili samo pojedine članove.
Ukoliko razriješava cijelo Upravni odbor ili Nadzorni odbor, Skupština bira novi s punim mandatom, a ukoliko razriješava samo pojedine članove bira nove članove kojima mandat traje do isteka mandata Upravnog odbora ili Nadzornog odbora u koji su birani.

Članak 15.

Skupština na prijedlog Upravnog odbora donosi pravilnik koji sadrži podrobnije upute o načinu rada Udruge ( etički kodeks, financijsko poslovanje i sl. ). Pravilnik ne smije sadržavati odredbe suprotne ovom Statutu. Odredbe pravilnika imaju za Udrugu i njene članove istu obvezujuću snagu kao Statut.

Članak 16.

Upravni odbor je kolegijalno izvršno tijelo Udruge sa pet članova. Članove Upravnog odbora bira Skupština iz reda svojih članova.
Članovi Upravnog odbora po funkciji su predsjednik, dopredsjednik i tajnik Udruge.
Mandat članova Upravnog odbora kao i mandat predsjednika, dopredsjednika i  tajnika, traje dvije godine, nakon isteka kojih mogu biti ponovo izabrani.

Članak 17.

Upravni odbor u okviru svojih zadataka i ovlaštenja:
-         priprema i utvrđuje prijedlog Statuta, te njegove izmjene i dopune, financijski plan i završni račun
-         odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge
-         saziva Skupštinu i priprema dnevni red
-         izvršava odluke Skupštine, rukovodi i usmjerava rad Udruge između dviju Skupština
-         upravlja imovinom Udruge
-         oblikuje po potrebi stalna i povremena stručna tijela i imenuje predsjednika i članove tih tijela
-         vodi brigu o zakonitom i ispravnom financijsko-materijalnom poslovanju
-         donosi odluke o sklapanju Ugovora o radu.
Upravni odbor je odgovorno za svoj kao i sveukupni rad Udruge.

Članak 18.

Predsjednik Udruge:
-         predstavlja i zastupa Udrugu i organizira izvršavanje njezinih zadataka
-         predsjedava sjednicama Upravnog odbora i izvršava njegove odluke
-         sastavlja godišnji izvještaj o radu Udruge

Članak 19.

Dopredsjednik Udruge zamjenjuje predsjednika u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti i ima ista prava i dužnosti kao i predsjednik.

Članak 20.

Tajnik Udruge:
-         predstavlja i zastupa Udrugu
-         obavlja administrativne poslove, vodi evidenciju članova i brine o imovini Udruge

Članak 21.

Upravni odbor se sastaje prema potrebi i pravovaljano donosi odluke ako sjednici prisustvuje nadpolovična većina članova. Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.
Ukoliko je zaposlenik Udruge član Upravnog odbora Udruge, ne može sudjelovati u donošenju odluka vezanih uz njegov Ugovor o radu.
Sjednicu Upravnog odbora priprema, saziva i vodi predsjednik Udruge ili u slučaju njegove odsutnosti dopredsjednik. O tijeku sjednice vodi se zapisnik kojeg potpisuju predsjednik ili dopredsjednik i tajnik Udruge.

Članak 22.


Nadzorni odbor je tijelo Udruge koje ima dva člana.
Predsjednika Nadzornog odbora i članove bira Skupština na vrijeme od dvije godine iz reda svojih članova. Za člana Nadzornog odbora ne može biti biran predsjednik Udruge kao ni članovi Upravnog odbora.
Nadzorni odbor brine o pravilnoj primjeni Satuta i pravilnika, kontrolira materijalno-financijsko poslovanje te nadzire rad Udruge i o tome podnosi izvještaj Skupštini.
Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.

Članak 23.

Vijeće udruge čine redovni članovi, članovi prijatelji i počasni članovi Udruge, a ima svrhu uspostavljanja neposrednog kontakta roditelja djece s teškoćama u razvoju i svih osoba koje im žele pružiti podršku i pomoć.

Članak 24.

Skupština i Upravni odbor mogu, svaki u svom području rada, imenovati savjetničke komisije za aspekte zdravstva, odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi i sl. Sastav savjetničkih komisija, zadaci i način rada određuju se prilikom njihovog imenovanja.

Članak 25.

Udruga obavlja svoje financijsko poslovanje putem vlastitog bankovnog računa.


IZVORI SREDSTAVA


Članak 26.

Izvori sredstava Udruge su:
-         članarina redovnih članova i članova prijatelja
-         donacije
-         dotacije
-         sponzorstva
-         dobrovoljni prilozi
-         ostali izvori u skladu sa zakonom.
Plan prihoda i rashoda utvrđuje se za svaku godinu, financijskim planom.
Sredstva Udruge mogu se koristiti samo namjenski u skladu sa Statutom i usvojenim financijskim planom.

Članak 27.

Sve funkcije u Udruzi su dobrovoljne. Rad pojedinaca može se nagraditi prema količini i stručnosti obavljenih poslova o čemu odluku u svakom pojedinačnom slučaju donosi Upravni odbor.
Financijsko-materijalno poslovanje Udruge organizira se i vodi prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.
Financijsko računovodstveni poslovi povjeravaju se stručnoj osobi.


PRESTANAK RADA UDRUGE


Članak 28.

Udruga prestaje s radom odlukom Skupštine da ne postoji potreba ili uvjeti za nastavak djelovanja.
Na istoj sjednici Skupštine na kojoj se donosi odluka o prestanku Udruge, donosi se i odluka o raspodjeli eventualno pozitivnog salda i imovine Udruge.
U slučaju prestanka rada Udruge imovina Udruge pohranjuje se do osnivanja nove Udruge ili se prenosi na jednu ili više udruga ili ustanova koje imaju za cilj poboljšanje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju ili po odluci Skupštine može najsvrsishodnije koristiti navedenu imovinu.
Imovina i pozitivni saldo Udruge ne može se razdijeliti među članovima Udruge.


ZAKLJUČNE ODREDBE


Članak 29.

U svim sporovima između Udruge i jednog ili više članova odlučuje Upravni odbor. Kod razlike u shvaćanju neke odredbe ovog Statuta odlučuje Upravni odbor.

Članak 30.


Ispravno tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština.

Članak 31.

Statut stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini Udruge.U Supetru, 21.03.2009.Predsjednica Udruge:


Katarina Matas